پیوست فرهنگی محتوا مجازی

اهمیت محتوا در فضای مجازی

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با فیلم نت، با اشاره به اهمیت محتوا و پیوست فرهنگی در حوزه مجازی گفت: باید به محتوا اهمیت داده شود و محتوا در حوزه فضای مجازی اهمیت زیادی دارد. قرار شده در حوزه فرهنگی برای همه پروژه های مهم پیوست فرهنگی داشته باشیم. وی […]