پدرام پورامیری

ریسمان پرگره را رها کن رفیق!

یاسین محمدی – جسارت از آن رو که حرف نو زدن در قالبی پرتکرار دشوار است و دلیل محافظه‌کاری این‌که غالب فیلم‌هایی که در دهه‌های اخیر به موضوع قتل ـ قصاص ـ طلب بخشش پرداخته‌اند، موفق بوده‌اند و توانسته‌اند حداقل‌های تأیید منتقدان و تماشاگران را با خود همراه کنند. و چه موضوعی مهم‌تر از گارانتی کردن […]