در دنیای تو ساعت چند است؟

صاحب صورت سنگی عاشقانه‌های روشنفکری

شکوفه هاشمی – علی مصفا اوائل با دو سه فیلم بازیگر خراب‌کن اسمش افتاد سر زبان‌ها، اما بعد حواسش را جمع کرد. هوشش را هم به کار انداخت و قابلیت‌های صورتش و بازی‌اش را شناخت و نشان داد می‌شود به او اعتماد کرد. درس آکادمیک بازیگری نخوانده بود و از آن بازیگرهایی هم نبود که […]