جوردانو جولی‌وی

خداوند با جهان تاس بازی نمی‌کند!

بهناز جعفری: جبر یا اختیار؟ (شاید) مسئله این است! سوالی که قدمتی به درازایِ عمر انسانِ اندیشنده دارد و به اذعان جمع کثیری از اندیشمندان، غامض‌ترینِ مسائلِ فلسفی بوده است. بحثی که نه تنها در فلسفه، بلکه در دین، عرفان و علم نیز ریشه دارد. هیچ یک از ما دوست ندارد از سربازان پیاده‌ی یک بازی […]