جشنواره ژیار

1362 اثر به دهمین جشنواره منطقه‌‌ای ژیار رسید

به گزارش فیلم‌نت نیوز، از مجموع ٢٧٨ فیلم کوتاه ثبت شده در سایت جشنواره ژیار، 29 فیلم که از سایر استانها (تهران، قم، اصفهان، یزد، کاشان، گرگان و خراسان) ارسال شده بودند، از روند انتخاب و داوری جشنواره کنار گذاشته شدند. به این ترتیب از میان ٢۴٩ فیلمی که در مرحله انتخاب قرار دارند، استان […]