بازمانده

ضرورت تنظیم سند مالکیت برای آثار سینمایی

این تهیه‌کننده سینما درباره تصمیم به تشکیل شعبه‌ای خاص برای رسیدگی به جرایم متخلفان آثار سمعی و بصری بیان کرد: «تشکیل یک شعبه قضایی برای تخلفات و جرایم مربوط به سرقت آثار سمعی و بصری از اتفاقات خوب و بایسته‌ای است که توسط سازمان سینمایی و قوه قضاییه انجام می‌شود، چرا که تمرکز بر مسائل مربوط به این جرایم می‌تواند […]